Bihor  
 


Utvrdenje Bihor nalazi se oko 10 km sjeverno od Berana. Ostaci grada nalaze se na nadmorskoj visini od približno 1050m, na djelimicno stjenovitom brdu u medurjecju Lima i njegove pritoke Lješnice. Grad je podignut na dominantnom mjestu, i zaista je «vladao» jednim velikim dijelom doline Lima i dolinama manjih rjecica koje se u njega ulivaju.

Ime Bihor se pominje 1450. godine u jednom dokumentu iz dubrovackog arhiva «In loco vocato Bichor» . Može se, medutim, pretpostaviti da je grad Bihor graden dosta prije ovog prvog pomena njegovog imena. Turci su zauzeli Bihor 1455. godine. Polovinom XVI vijeka, prema turskim izvorima, u tvrdavi je pored hladnog oružja bilo topova, pušaka i ostalog potrebnog alata, a posada tvrdave je brojala 26 ljudi.

Utvrdenje se danas nalazi u ruševnom stanju, njegovi zidovi su djelimicno ocuvani, negdje i do visine do 3 metra.

Na terenu se mogu identifikovati ostaci tri kule i cisterne za vodu. Ne može se tacno utvrditi gdje je bio ulaz u grad. Sa velikom sigurnošcu se može tvrditi da je na platou preko koga se dolazi do utvrdenja bilo podgrade, jer se na njemu nalaze ostaci starog groblja, crkvina i kucišta, kao i izvor žive vode. I današnje seoce, cije su kuce rasute oko ovog prostora nosi naziv Podgrade.