Srušeni gradovi ili gradovi sa nesigurnim lokacijama  
 


PLAV

U Plavu iznad jezera na jednoj uzvišici nalazi se mjesto «Grad». Istorijski izvori Plav pominju tek u srednjem vijeku, iako se po A. Evansu tu u blizini nalazilo jedno rimsko naselje. Plav se pominje 1282-1298. godine kao oblast-župa. Danas je na pomenutom mjestu u varošici Plavu teško izvuci bilo što što bi moglo biti iz srednjeg vijeka, osim možda jednog zida, u cijem nastavku se mogla nalaziti sudeci po konfiguraciji terena, kula. Takode samo po konfiguraciji mogu se nazreti i ostali zidovi nekadašnjeg manjeg grada. Današnja varošica Plav nastala je svakako kao podgradje utvrdjenja.

GRADAC (PORFIROGENITOV)

U De administrando imperio car Konstantin Porfirogenit pominje izmedju tri naseljena slovenska grada u Duklji i G??deta? (gradac – grades). Jirecek misli da je Gradac i Starigrad jedno isto, te da se Gradac odnosi na Budvu. Nije iskljuceno da je ovaj Gradac identican sa ostacima koji se pod istim imenom nalaze na brdu u blizini Berana.

LASTVA

Lastva je današnji Petrovac izmedu Budve i Bara. Pominje se u «Ljetopisu popa Dukljanina» kao mjesto «Lastua» . Navodno je kasnije ovdje bilo podignuto jedno utvrdjenje od koga danas nema traga. I. Božic navodi «dvadesetpet domova u Lastovi (Kastel Lastvi, utvrdjenju pored mora – današnjem Petrovcu) služilo je samom Balši III...».

LUG

Car Konstantin Porfirogenit pominje u « De administrando imperio» t????? ( ?????? - Lug kao naseljeno mjesto u Duklji. Tacna lokacija Luga nije utvrdjena. Možda bi Žabljak Crnojevica mogao biti nekadašnji Lug, jer njegov položaj u župi Podlužje i blizina lokaliteta Podlug, daju podlogu ovakvoj pretpostavci.

NOVIGRAD

Jedan od tri naseljena grada u Duklji koje pominje car Konstantin Porfirogenit u «De administrando imperio» je t? ??????de- Novigrad. Nije utvrdjena lokacija ovog grada. P. Skok ga izjednacuje sa Svetim Stefanom, a Jirecek sa Prevlakom u Boki Kotorskoj. Ni u Sv. Stefanu, a ni na Prevlaci, nijesu do sada pronadjeni nikakvi ostaci koji bi potvrdjivali ove hipoteze.

NOVI U PIVI

Kod Pišca u župi Pivi nalazio se grad Novi koji spominje prvi put aragonski kralj Alfons V 1444. godine. Ostataka ovog grada nema, ni kod Pišca, a ni na ušcu Sinjca i Komarnice, gdje se na jednoj stijeni po predanju nalazio. Medjutim, župa Piva nije potpuno izražena, narocito oko gornjeg toka rijeke. U prilog ovakvog ubiciranja Novog idu i jako dugacka rastojanja na putevima bez sigurnog konacišta izmedju Onogošta i Stabna kao i Onogošta i Pirlitora. Novi bi mogao da leži negdje u sredini teritorije izmedu navedenih gradova što se poklapa sa gornjom Pivom i Komarnicom.

OSTROG

Nalazi se u Gornjoj Zeti (Zeta Superior). Kao posjed vojvode Stjepana grad Ostrog se pominje 1441. godine, a nalazimo ga i u drugim poveljama iz XV vijeka. U povelji kralja Alfonsa V iz 1444. godine se kaže «Ostroch, castello con lo contato ali confini de Albania» . Iako se vrlo odredjeno pominje u izvorima i treba da svakako leži u blizini kasnijeg manastira Ostroga, nije na terenu sa sigurnošcu identifikovan. Nije iskljuceno ni to da je kasniji manastir nastao na ostacima grada.

ROSE

Nalaze se na Luštici pri ulazu u Boku Kotorsku. Pominju se kod cara Konstantina Porfirogenita kao grad zajedno sa Budvom i Donjim Kotorom kada su ih 841. godine opustošili i opljackali Saraceni. Medjutim, prihvati li se pretpostavka da je rimski put kroz Boku išao preko Rosa i Luštice za Budvu, Rose se nalaze u Pojtingerovoj tabli još u IV vijeku kao Resinum i u Ptolomejovoj karti kao ??s????. Isto tako može se onda uzeti kao tacno da je od 1271. godine u Rosama bila episkopija. Na samom terenu, osim ostataka jedne crkvene gradjevine, u današnjim Rosama nema neke druge arhitekture koja bi mogla pripadati srednjem vijeku.

SAMOGRAD

Nalazi se u dolini rjecice Brzave, lijeve pritoke Lima, jugoistocno od Bijelog Polja. U izvorima se ne pominje. Na terenu postoji prirodno «utvrdjen» manji masiv vjerovatno korišcen u srednjem vijeku. Ima vrlo malo tragova gradnje, te se ne može sa potpunom sigurnošcu uvrstiti u srednjovjekovne gradove.

TRAIECTUS (TRAIETTO)

Nalazio se u Boki Kotorskoj, ali njegova tacna lokacija nije utvrdjenja. Kaštel Traiectus ili Traietto se pominje u ljetopisu popa Dukljanina kao i 1167. godine u ugovoru izmedu Kotorana i Omišana. Razlicita su mišljenja o tacnoj lokaciji Traiectusa: pominju se Trašte, Prevlaka kod Tivta i neko mjesto kod ulaza u Boku na sjevernoj obali zaliva. Nije iskljuceno da je na mjestu nekadašnjeg Traiectus-a kasnije nastao Herceg Novi.